Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-12: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

Câu 1:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.

B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.

C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.

D. Vật liệu compozit chứa polime và cá¿ thành phần khác.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Tơ nilon-6,6 thuộc loại

A. tơ nhân tạo.   B. tơ bán tổng hợp.

C. tơ thiên nhiên.   D. tơ tổng hợp.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Tơ visco không thuộc loại

A. tơ hoá học.   B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.   D. tơ nhân tạo.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4:

Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?

A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.

B. Thạch cao nhào nước rất déo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một chất dẻo.

C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không phải là chất dẻo.

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định ; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5:

Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng

A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.

B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng, vậy đó là một chất dẻo.

C. Thủy tinh hữu cơ rất cứng và bền với nhiệt; vậy đó không phải chết dẻo.

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Poli (metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Polime -((-OH)-)n là thành phần chủ yếu của

A. nhựa rezit.   B. nhựa rezol.

C. nhựa novolac   D. teflon.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8:

Nhựa phenol-fomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch

A. COOH trong môi trường axit.

B. CHO trong môi trường axit.

C. HCOOH trong môi trường axit.

D. HCHO trong môi trường axit.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 9:

Tơ nitron được tổng hợp từ chất nào sau đây

A. Acrilonitrin   B. Hexametylêndiamin

C. Axit adipic   D. Axit e-aminocaproic

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10:

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là :

A. = CH - CH = , - CH = .

B. = C() - CH = , -CH=.

C. = CH - CH = , lưu huỳnh.

D. = CH - CH = , - CH = .

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 11:

Cao su sống (hay cao su thô) là

A. Cao su thiên nhiên   B. Cao su chưa lưu hóa

C. Cao su tổng hợp   D. cao su lưu hóa

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 12:

Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là

A. 3   B.6   C. 5   D.4

Lời giải:

Đáp án: A

Hướng dẫn giải:

Mỗi mắt xích – – CH(Cl) – có khối lượng 62,5. Do đó k mắt xích có khối lượng 62,5k, trong đó khối lượng của clo là 35,5k.

Phản ứn clo hóa PVC là phản ứng thế. Khi k mắt xích phản ứng với một phân tử clo thì k mắt xích mất đi một nguyên tử H và được thay thế bằng một nguyên tử clo. Do đó k mắt xích có khối lượng là:

62,5k – 1 + 35,5 = 62,5k + 34,5; trong đó khối lượng cảu clo là: 35,5(k+1)