Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-12: Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là

Câu 1:

Dãy kim loại tác dụng được với O ở nhiệt độ thường là

A. Fe, Zn, Li, Sn.   B. Cu, Pb, Rb, Ag.

C. K, Na, Ca, Ba.   D. Al, Hg, Cs, Sr.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm

A. 15,5 g.   B. 0,8 g.

C. 2,7 g.   D. 2,4 g.

Lời giải:

Đáp án: B

Fe + + Cu

Theo phương trình ta có: Cứ 1 mol tham gia phản ứng với 56g Fe tạo ra 64g Cu tăng 64 -56 = 8g

⇒ 0,1 mol tham gia phản ứng khối lượng kim loại tăng = 0,1.8 = 0,8g

Câu 3:

Cho 4,8 g một kim loại R hoá trị II tác dụng hết với dung dịch loãng, thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là

A. Zn.   B. Mg

C. Fe.   D. Cu.

Lời giải:

Đáp án: D

= 1,12 : 22,4 = 0,05 mol

3R + → 3R( + 2NO + O

Theo phương trình ta có: = 3/ = 0,075 mol

⇒ R = 4,8 : 0,075 = 64 ⇒ Cu

Câu 4:

Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch đặc, dư thì thể tích khí (đktc) thu được là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

= 0,05 mol

Cu + → Cu( + + O

0,05             →                         0,1 (mol)

= 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5:

Nung nóng 16,8 g bột sắt và 6,4 g bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì có V lít khí thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 2,24   B. 4,48.

C. 6,72.   D. 3,36.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 6:

Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí thu được là

A. 4,48 lít.   B. 1,12 lít.

C. 3,36 lít.   D. 2,24 lít.

Lời giải:

Đáp án: D

= = = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với axit:

= = 0,1 mol

= 22,4.0,1 = 2,24 lít

Câu 7:

Cho 6,72 lít khí (đktc) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch HCl 1M đủ để tác dụng hết với A là

A. 0,2 lít.   B. 0,l lít.

C. 0,3 lít   D. 0,01 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 8:

Phản ứng : Cu + + chứng tỏ

A. ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion .

B. ion có tính khử mạnh hơn ion .

C. ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion .

D. ion có tính oxi hoá yếu hơn ion .

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 9:

Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

A. oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được trong dung dịch

C. có tính oxi hoá mạnh hơn

D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự , , , .

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10:

Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

(1) + Fe() → Fe( Ag

(2) Mn + 2HC1 → +

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. , H+, , Ag+.   B. , , , .

C. Ag+, , , .   D. , , , .

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 11:

Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau :

+ 2Ag → Hg +

+ Cu → Hg +

3Hg + + 2Au

+ Cu → 2Ag +

Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

A. .   B. .   C. .   D. .

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12:

Khi cho hỗn hợp kim loại gồm : Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu( thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

A. Mg + + Cu

B. 2Al + + 3Cu

C. Mg + + 2Ag

D. Al + + 3Ag

Lời giải:

Đáp án: C