Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-12: Cho các polime :(-CH2 - CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Câu 1:

Cho các polime :(- - , (--CH = CH- và (-NH-[]-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

A. = ; - CH = CH - ; N - -- COOH.

B. = CHCl ; - CH = CH - ; N - CH() - COOH.

C. = ; = CH - CH = ; N - [] - COOH.

D. = ; - CH = C = ; N - [] - COOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren.   B. toluen

C. propen   D. isopren.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3:

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. glyxin.   B. axit terephtalic.

C. axit axetic.   D. etylen glicol.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Các polime không bay hơi.

B. Đa số polime khó hoà tan trong các dung môi thông thường.

C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5:

Polime có tên là (--CH(-

A. poli(metyl acrylat).   

B. poli(vinyl axetat).

C. poli(metyl metacrylat).   

D. poliacrilonitrin.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6:

Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là

A. (-NH - CO - NH - .

B. (-

C. (-NH - [ ] - NH - CO - [ ]

D. (-(-OH)-

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Sản phẩm trùng hợp propen - CH =

A.( --CH-.   

B.(---.

C. (--CH =

D.(--CH(-

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 8:

Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin?

A. (-NH- -

B. (- –CH(-

C. (-NH - CH(.

D. (-NH - - CH(.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 9:

Có thể điều chế poli(vinyl ancol) bằng cách

A. trùng hợp ancol vinylic = CH - OH.

B. trùng ngưng etylen glicol OH - OH

C. xà phòng hoá poli(vinyl axetat) (--CH(-

D. dùng một trong ba cách trên.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 10:

Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là

A. polietilen   B. poli (vinyl clorua)

C. teflon   D. polipropilen

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11:

Trong các polime dưới đây, chất nào có mạch phân nhánh?

A. xenlulozơ   B. Amilozơ

C. Aminopectin   D. Cao su lưu hóa

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 12:

Chất polipropilen thuộc loại polime nào sau đây

A. Polime thiên nhiên   B. Polime bán tổng hợp

C. Polime trùng ngưng   D. Polime trùng hợp

Lời giải:

Đáp án: D