Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-10: Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

Câu 1:

Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

B. Khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

C. Kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

D. Nước Gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2:

Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối được gọi là

A. phương pháp nhiệt luyện.   B. phương pháp thuỷ luyện.

C. phương pháp điện phân.   D. phương pháp thuỷ phân.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3:

Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là

A. Zn.   B. Cu

C. Ni.   D. Sn.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4:

Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/) với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Biết rặng nước bay hơi không đáng kể. Dung dịch sau điện phân có nồng độ phần trăm là

A. 10,27%.   B. 10,18%.

C. 10,9%.   D. 38,09%.

Lời giải:

Đáp án: A

Khi điện phân:

(K): O + 2e → +

= 0,1 mol ⇒ = 0,2 mol

(A): O → + + 4e

Bảo toàn e ta có: = = 0,2 mol

= ¼ n e cho = 0,05 mol

= = 200.1,1 – 0,1.2 – 0,05.32 = 218,2g

Câu 5:

Trong số những công việc sau, công việc nào không được thực hiện trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân ?

A. Điều chế kim loại Zn.   B. Điều chế kim loại Cu.

C. Điều chế kim loại Fe.   D. Mạ niken.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 6:

Có thể thu được kim loại nào trong số các kim loại sau : Cu, Na, Ca, Al bằng cả 3 phương pháp điều chế kim loại phổ biến (nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân) ?

A. Na.   B. Ca.   C. Cu   D. Al

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7:

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al.   B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.   D. Fe, Ca, Al.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 8:

Cho luồng khí dư qua hỗn hợp các oxit sau : CuO, , ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, Fe, Zn, MgO.   B. Cu, Fe, ZnO, MgO.

C. Cu, Fe, Zn, Mg.   D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 9:

Từ mỗi chất Cu(OH)2, NaCl, , lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó, số phản ứng hoá học tối thiểu phải thực hiện để điều chế được 3 kim loại Cu, Na, Fe là

A. 3.   B. 4.   C. 5.   D. 6.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 10:

Từ các chất riêng biột: , , FeS để điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe thì số phản ứng hoá học tối thiểu phải thực hiện là (các điều kiện khác có đủ)

A.4.   B. 5.   C. 6   D. 7.

Lời giải:

Đáp án: B