Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-10: Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N ? A. 3 chất. B. 4 chất. C. 7 chất. D. 8 chất.

Câu 1:

Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử H15N ?

A. 3 chất.   B. 4 chất.

C. 7 chất.   D. 8 chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất -- ?

A. Phenylamin   B. Benzylamin.

C. Anilin   D. Phenylmetylamin.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3:

Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử N ?

A. 3 chất   B. 4 chất

C. 5 chất   D. 6 chất

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất -CH()-CH()-COOH ?

A. Axit 2-metyl-3-aminobutanoic.

B. Valin.

C. Axit 2-amino-3-metylbutanoic

D. Axit α-aminoisovaleric.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây là không đúng

A. Phân tử mọi amin đơn chức đều có số lẻ nguyên tử hiđro

B. Dung dịch mọi amin đều làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

C. Lực bazơ của đimetylamin mạnh hơn metylamin

D. Lực bazơ của điphenylamin yếu hơn phenylamin

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. - .   B. (NH.

C. p- - - .   D. - - .

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7:

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

A. .

B. - - COOH.

C. HOOC - - – CH() - COOH.

D. COONa.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 8:

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn nhất

A. Benzen   B. Toluen

C. Axit benzoic   D. Anilin

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 9:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng

A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit hoặc kiềm hoặc enzim

B. Protein có phản ứng màu biure với Cu trong môi trường kiềm

C. Khi protein thủy phân không hoàn toàn thì tạo ra các chuỗi peptit

D. Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các a-amino axit

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 10:

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí ; 2,80 lít khí (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 g O. Công thức phân tử của X là

A.N.   B. N.   C. N .   D. N.

Lời giải:

Đáp án: D