Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết về Xenlulozo

I. Cấu trúc phân tử

   - Công thức phân tử: (

   - Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β – glucozơ bởi các liên kết β – 1,4 – glicozit

   - Mỗi mắt xịch  có 3 nhóm OH tự do nên có thể viết công thức cấu tạo của xenlulozo là

[]

II. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

   - Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước và trong dung môi hữu cơ thông thường như benzen, ete

   - Xenlulozơ là thành phần chính tạo ra lớp màng tế bào thực vật, bộ khung của cây cối

   - Xenlulozơ có nhiều trong trong cây bông (95 – 98%), đay, gai, tre, nứa (50 – 80%), gỗ (40 – 50%)

III. Tính chất hóa học

   Tương tự tinh bột, xenlulozơ không có tính khử; khi thủy phân xenlulozơ đến cùng thì thu được Glucozơ. Mỗi mắt xích

 có 3 nhóm OH tự do nên xenlulozơ có tính chất của ancol đa chức.

1. Phản ứng của polisaccarit (thủy phân)

   - Xảy ra khi đun nóng xenlulozơ với dung dịch axit vô cơ

   - Phản ứng cũng xảy ra nhờ enzim xenlulaza (trong dạ dày trâu, bò...). Cơ thể con người không đồng hóa được xenlulozơ

2. Phản ứng của ancol đa chức

   - Với / đặc (phản ứng este hóa):

   - Xenlulozơ không phản ứng với Cu, nhưng tan được trong dung dịch [Cu(] (nước Svayde) tạo chất lỏng nhớt dùng để tạo tơ đồng - amoniac.

IV. Ứng dụng

   - Xenlulozơ xantogenat dùng để điều chế tơ visco, tơ axetat, chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.

   - Xenlulozo thường được dùng trực tiếp hoặc chế tạo thành giấy.