Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

1. Tính chất chung của kim loại

   - Tính chất vật lý: tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim

   - Tính chất hóa học: tính khử do nguyên tử kim loại dễ nhường electron trong các phản ứng hóa học.

2. Cặp oxi hoá – khử của kim loại

   Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá – khử của kim loại.

   Ví dụ: Cặp oxi hoá – khử /Ag; /Cu; /Fe

3. Dãy điện hoá của kim loại

4. Pin điện hóa

   - Pin điện hóa là thiết bị trong đó năng lượng của phản ứng oxi hóa khử chuyển thành điện năng

   - Trong pin điện hóa:

   - Cực âm (anot): xảy ra quá trình oxi hóa

   - Cực dương (catot): xảy ra quá trình khử

   - Suất điện động của pin:  =  -

5. Thế điện cực chuẩn của kim loại

   - Trong pin điện hóa: Nếu điện cực kim loại là cực âm → thì thế điện cực chuẩn của kim loại có giá trị âm, nếu điện cực kim loại là cực dương → thì thế điện cực chuẩn của kim loại có giá trị dương

   - Kim loại của cặp oxi hóa – khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn có khử được cation kim loại của cặp oxi hóa – khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn.

   - Quy tắc α: Chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn

 + Cu →  + 2Ag

Mg +  →  +