Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. Khái quát cấu trúc phân tử của các chất

1. Glucozơ và fructozơ (C6H12O6)

a) Glucozơ

   - Là monosaccarit

   - Cấu tạo bởi

      + 1 nhóm cacbonyl ở  (là anđehit)

      + 5 nhóm –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

   - CT: OH[CHOH] (là poliancol)

   ⇒ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức.

b) Fructozơ

   Là đồng phân của glucozơ

   Cấu tạo bởi:

      + 1 nhóm cacbonyl ở vị trí  (là xeton)

      + 5 nhóm –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

   CT: OH[CHOH] (là poliancol)

   Trong môi trường bazơ, fructozơ có sự chuyển hoá thành Glucozơ

2. Saccarozơ và mantozơ (C12H22O11)

a) Saccarozơ

   - Là một đisaccarit.

   - Cấu tạo bởi  của gốc α - glucozơ nối với  của gốc β - fructozơ qua nguyên tử O ( – O – ).

   - Trong phân tử không còn nhóm OH semiaxetal, nên không có khả năng mở vòng.

b) Mantozơ

   - Là đồng phân của Saccarozơ.

   Cấu tạo bởi  của gốc α - glucozơ nối với  của gốc α - hoặc β - glucozơ qua nguyên tử O ( – O – ).

   - Đơn vị monosaccarit thứ hai có nhóm OH semiaxetal tự do, có thể mở vòng tạo thành nhóm anđehit (–CHO).

3. Tinh bột và xenlulozơ (C6H10O5)n

a) Tinh bột

   - Là polisaccarit

   - Cấu tạo bởi các mắt xích α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo

   - Phân tử không có nhóm CHO và các nhóm OH bị che lấp đi.

b) Xenlulozơ

   - Không là đồng phân của tinh bột

   - Cấu tạo bởi các mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài

   - Phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích còn 3 nhóm OH tự do

   - Nên công thức của xenlulozơ còn có thể viết [].

II. Tính chất hoá học

(+): có phản ứng, không yêu cầu viết sản phẩm; (-): không có phản ứng.