Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 để làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

Câu 9:

Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

Lời giải:

3Ca( + ( ↓ +

3Mg( + ( ↓ +

+ ( ↓ + 6NaCl

+( ↓ + .