Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào ?

Câu 8:

Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol , 0,02 mol , 0,01 mol , 0,05 mol , 0,02 mol . Nước trong cốc thuộc loại nào ?

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời.

B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng có tính cứng toàn phần.

Lời giải:

Đáp án C.

Cốc nước trên chứa các ion: , , ,

⇒ Thuộc nước cứng toàn phần (có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu)