Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là :

Câu 8:

Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là :

A. 36,7 g.

B. 35,7 g.

C. 63,7 g.

D. 53,7 g.

Lời giải:

Số mol = 0,6/2 = 0,3(mol)

PTHH : Mg + 2HCl → MgCl2 + ↑ (1)

Zn + 2HCl → + ↑ (2)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Zn trong dung dịch x, y > 0

= x + y = 0,3 mol.

= 24x + 65y = 15,4.

Khối lượng muối là m = x(24 + 71) + y(65 + 71)

m = 24x + 65y + 71(x + y) = 15,4 + 71.0,3 = 36,7 (g)