Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

Câu 8:

Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên 2 KL đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng để trung hòa dd kiềm và khối lượng muối clorua thu được.

Lời giải:

a) Gọi công thức chung cho hai kim loại kiềm là M

Số mol : = = 0,05(mol)

PTHH:

Theo pt: = 2. = 2. 0,05 = 0,1(mol)

⇒ M = = 31 → Na, K

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

b)

Theo pt: = = 0,1 (mol)

= 0,1.(31 + 35,5) = 6,65(g)

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm