Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2 đktc. Kim loại M là kim loại nào sau đây?

Câu 8:

Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0,15 mol . Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí đktc. Kim loại M là kim loại nào sau đây?

A. Fe.

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Lời giải:

Đáp án B.

Chất rắn sau phản ứng hòa tan trong HCl thấy có khí thoát ra chứng ở có M dư

Số mol :

Theo phương trình (1)

Theo phương trình (3)

Tổng số mol M là

⇒ Giá trị thỏa mãn là n = 3, M = 27 M : Al