Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 7:

Nung 100g hỗn hợp gồm cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Gọi y, x lần lượt là số mol

Theo bài ra ta có hệ

Thành phần % theo khối lượng các chất