Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí H2 đktc. Kim loại hóa trị II đó là kim loại nào sau đây.

Câu 7:

Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí đktc. Kim loại hóa trị II đó là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Ca.

C. Zn.

D. Be.

Lời giải:

Đáp án D.

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và M trong hỗn hợp

Số mol

Theo bài ra ta có hệ phương trình

Từ (2) → x= 0,05 – y

Thay vào (1) ta được 56(0,05 – y) + = 0,5

⇔ 2,8 – 56y + = 0,5

2,3 = 56y –

→ y =

Ta có 0 < y < 0,05

y > 0 ↔ > 0 → 56 – M > 0 ⇒ M < 56

y < 0,05 ↔ < 0,05 → 2,3 < 0,05(56 – M) → M < 10

Trong các kim loại hóa trị II chỉ có Be thỏa mãn do đó M là Be