Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Xác định số gam mỗi muối trong hỗn hợp.

Câu 7:

Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột trong nước cần 2,016 lít (đktc). Xác định số gam mỗi muối trong hỗn hợp.

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số mol trong hỗn hợp

Số mol là: