Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150ml dung dịch H2SO4 0,5M. Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là :

Câu 7:

Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150ml dung dịch 0,5M. Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là :

A. Ba.

B. Ca.

C. Mg.

D. Be.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi kim loại cần tìm là R. Các PTHH:

R + + (1)

+ 2NaOH → + O (2)

Số mol = 0,15.0,5 = 0,075 (mol);

Số mol NaOH là = 0,03.1 = 0,03 (mol)

Theo pt (2)

Số mol phản ứng (1) là:

Vậy R là Mg.