Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:

Câu 7:

Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:

a) Fe, , , Zn, , Ni, , H, , Hg, , Ag, .

b) Cl, , Br, , F, , I, .

Lời giải:

a) Giảm tính khử: Zn > Fe > Ni > H > Hg > Ag

Tăng tính oxi hóa: < < < H+ < < <

b) Giảm tính khử: > > >

Tăng tính oxi hóa: I < Br < Cl < F