Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Một thanh đồng nặng 140,8 gam sau khi đã ngâm trong dung dịch AGNO3 có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 32% (D= 1,2g/ml) đã tác dụng với thanh đồng.

Câu 6:

Một thanh đồng nặng 140,8 gam sau khi đã ngâm trong dung dịch có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch 32% (D= 1,2g/ml) đã tác dụng với thanh đồng.

Lời giải:

Khối lượng thanh đồng tăng là Δm = 171,2 – 140,8 = 30,4 (g)

Cu + → Cu( + 2Ag

x     2.x(mol)                    2x(mol)

Gọi x là số mol Cu phản ứng

Ta có Δm = - = 2. 108x - 64x = 152x

⇒ 152x = 30,4 ⇒ x = 0,2 (mol)

Khối lượng của AgNO3 là = 0,2. 2. 170 = 68 (g)

Thể tích dung dịch