Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Một loại polime để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay, ôtô, thấy kính dưới đây là một số mắt xích của phân tử : Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của hai loại polime này.

Câu 6:

Một loại polime để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay, ôtô, thấy kính dưới đây là một số mắt xích của phân tử :

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của hai loại polime này.

Lời giải:

Công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này