Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

Câu 6:

Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. etyl fomiat.

B. etyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi CTPT của este là

Số mol KOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

+ KOH RCOOK + OH

Theo pt: = = 0,1 mol.

Ta có:

Công thức cấu tạo là : : etyl axetat