Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 6:

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu 1 gam khí . Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5(g)

B. 55,5(g)

C. 56,5(g)

D. 57,5(g)

Lời giải:

Đáp án B.

•Cách 1:

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Mg trong hỗn hợp

Số mol

Theo bài ra ta có hệ phương trình

Khối lượng muối khan là :

m = + = x(56 + 71) + y(24 + 71)

m = 56x + 24y + 71(x + y)

m = 20 + 71.0,5 = 55,5(g)

•Cách 2:

=

Khối lượng muối = + = 20,0 + 71. 0,5 = 55,5 (g)