Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2 , 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc).

Câu 6:

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam , 6,3 gam O và 1,12 lít (đo ở đktc). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A và B.

Lời giải:

= 44,5 ⇔ / = 44,5 → = 44,5. 2 = 89

Gọi công thức của A là . Ta có tỉ lệ

x : y : z : t = = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

Công thức đơn giản: N

Công thức phân tử (

Ta có 89. n = 89 → n = 1

Công thức phân tử N

A là este của rượu metylic nên có công thức cấu tạo là --

Công thức cấu tạo của B là --