Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Đốt loại than đá chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày thì lượng khí SO2 do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là :

Câu 6:

Đốt loại than đá chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày thì lượng khí do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là :

A. 1420 tấn khí

B. 1250 tấn khí

C. 1530 tấn khí

D. 1460 tấn khí

Lời giải:

Khối lượng S trong 100 tấn than có chứa 2% S là: = = 2 tấn

PTTH: S +

Khối lượng thải ra trong một ngày đêm là: = = 4 tấn.

Khối lượng thải ra khí quyển trong 1 năm là = 4 x 365 = 1460 tấn.

Đáp án D