Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. a) Xác định công thức phân tử của X.

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Lời giải:

a) Ta có:

= ⇒ X là este no đơn chức mạch hở. Gọi CTPT của este X là

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là

b) Ta có:

Gọi CTPT của X là .

+ NaOH → RCOONa + OH

= = 0,1.

Y là rượu OH, Z là muối RCOONa

= 3,2 : 0,1 = 32 ⇒ = 15: -

⇒ Y là: OH

Do đó este X là: và muối Z là: COONa.

= 0,1 (mol) ⇒ = 0,1.82 = 8.2(g)

Công thức cấu tạo của X: