Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí (đktc) và 9,0 gam O

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch / thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải:

a)

Gọi công thức tổng quát

Lập tỉ lệ:

x : y : z =

x : y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức đơn giản

công thức phân tử (

X: là polisaccarit

Khối lượng glucozo là:

Theo pt: = 2. = 2. 0,1 = 0,2 mol

Khối lượng của Ag là: m = 0,2. 108 = 21,6 (g)

Vì H = 80% nên khối lượng Ag thực tế thu được là