Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AGNO3/NH3. Tính khối lượng bạc sinh ra bám vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 6:

Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch /. Tính khối lượng bạc sinh ra bám vào gương soi và khối lượng đã dùng, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lời giải:

Số mol glucozơ là

Số mol Ag = 0,2.2 = 0,4 (mol) → = 0,4.108 = 43,2 (g)

Số mol = 0,2.2 = 0,4 (mol) → = 0,4.170 = 68 (g)