Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra

Câu 6:

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính khối lượng cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lời giải:

Số mol saccarozo

Cả glucozo và fructozo cùng tham gia phản ứng tráng gương

= = 2. = mol

Khối lượng Ag sinh ra và khối lượng cần dùng là

= . 108 = 126,3 (g)

= . 170 = 198,8(g)