Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO3.

Câu 6:

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(, , S, . Chỉ dùng một thuốc thử là dung dịch loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch?

A. Hai dung dịch Ba(,

B. Ba dung dịch Ba(, , S

C. Hai dung dịch Ba(, S

D. Hai dung dịch Ba(,

Lời giải:

Đáp án B

Cho dd lần lượt vào 5 lọ đựng 5 dd:

Lọ nào có kết tủa trắng, có khí không màu không mùi bay lên là Ba(

PTHH: Ba( + ↓ + ↑ + O

Lọ nào có khí mùi trứng thối là S.

PTHH: S + + S↑

Lọ nào chỉ có khí không màu không mùi là

PTHH: + + ↑ + O

⇒ Nhận biết được 3 dung dịch Ba(, , S