Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây?

Câu 6:

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây?

A. .

B. NO.

C. O.

D. .

Lời giải:

Đáp án B.

3Cu + + + O + + 2NO