Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

Câu 6:

Cho 100g tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

Lời giải:

+ 2HCl → + O +

K = 1,5 → phản ứng tạo hai muối

Gọi x, y lần lượt là số mol

Theo bài ra ta có hệ

Khối lượng m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 42 + 53 = 95 (g)