Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2(p^6). Nguyên tử P là

Câu 6:

Cation có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là . Nguyên tử P là

A. F.

B. Na.

C. K.

D. Cl.

Lời giải:

Đáp án B

Cấu hình e của là:

⇒ cấu hình e của R là: ⇒ R là Na