Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 1%.

Câu 6:

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 1%.

Lời giải:

Khối lượng Fe có trong gang là = = 760 (tấn)

Khối lượng sắt thực tế cần để sản xuất gang (bị hao hụt 1%)

= = 767,68 (tấn)

+ 4C → 4CO + 3Fe

232                          3.56

x = ?                     767,68 (tấn)

Khối lượng = = 1060,13 (tấn)

Khối lượng quặng manhetit là m = = 1325,163 (tấn)