Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) cần để điều chế 4,4 gam tribromanilin. b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A biết rằng khi cho tác dụng vào nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

Câu 6:

a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) cần để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A biết rằng khi cho tác dụng vào nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Giả sử hiệu suất của cả hai trường hợp là 100%.

Lời giải:

a) Số mol

Theo pt = 3. = (mol)

Khối lượng = . 160 = 6,4 (g)

Khối lượng dung dịch (3%) là = g

Thể tích dung dịch cần dùng = = 164,1 (ml)

b) + + 3HBr

số mol kết tủa là = = 0,02(mol)

theo pt = = 0,02 (mol)

khối lượng aniline có trong dung dịch A là = 93. 0,02 = 1,86(g)