Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các chất sau:

Câu 5:

Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các chất sau:

a) Thủy phân saccarozo, tinh bột và xenlulozơ.

b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch / (lấy dư)

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp /

Lời giải:

a) Thủy phân saccarozo :

Thủy phân tinh bột :

Thủy phân xenlulozo :

b) Thủy phân tinh bột :

Sản phẩm thu được là glucozo. Cho phản ứng /

c)