Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

Câu 5:

Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

a) Cho dung dịch dư vào dung dịch .

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch .

c) Cho từ từ dung dịch ( vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) Sục từ từ đến dư khi vào dung dịch .

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch .

Lời giải:

a) Cho dd dư vào dd xuất hiện kết tủa trắng keo Al

+ + O → Al + Cl

b) Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dung dịch ban đầu xuất hiện kết tủa trắng keo Al, sau đó kết tủa tan ra dung dịch trở lại trong suốt

+ 3NaOH → Al↓ + 3NaCl

Al + NaOH → + O

c) Cho từ từ dd ( vào dung dịch NaOH xuất hiện kết tủa Al sau đó kết tủa tan ngay.

Ngược lại cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch ( ban đầu sẽ có kết tủa trắng keo Al, sau đó khi dư NaOH thì kết tủa tan ra.

( + 6NaOH → 2Al↓ +

Al + NaOH → + O

d) Sục từ từ khí vào dung dịch Na[Al].

Xuất hiện kết tủa trắng keo Al

+ O + + Al

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dd Na[Al].

Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng keo của Al sau đó khi HCl dư thì kết tủa tan ra

+ 2HCl + O → 2NaCl + 2Al

3HCl + Al + O