Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo.

Câu 5:

Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

Lời giải:

Chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7. Nghĩa là cần 7mg KOH (= 0,007g KOH) trung hòa axit tự do trong 1 g chất béo

= 0,007/56 = 0,125. mol

⇒ naxit stearic = = 0,125. mol

(axit stearic: COOH) ⇒ = 0,125.. 284 = 35,5.g

⇒ Lượng tristearoylglixerol ( có trong 1g chất béo là: 1- 35,5. = 0,9645 g

= = 1,0837. mol

Phương trình hóa học

( + 3KOH → COOK +

= 3. = 3. 1,0837. = 3,2511. mol

Số g KOH tham gia xà phòng hóa = 3,2511.10-. 56 ≈ 182.g = 182mg

Chỉ số xà phòng hóa của chất béo tristearoylixerol là 182 + 7 = 189