Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân: a. 1kg bột gạo có 80% tinh bột, còn

Câu 5:

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c) 1kg saccarozơ.

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Lời giải:

Câu 4:

a) Khối lượng của tinh bột là = = 0,8(kg)

Khối lượng glucozo sinh ra là

b) Khối lượng xenlulozo là

Khối lượng glucozo sinh ra là

c)

Khối lượng tinh bột tạo thành