Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Theo tính toán, năm 2000 cả nước ta tiêu thụ nhiên liệu tương được 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113700 tấn khí CO2. Trong một ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí CO2 thải vào môi trường là :

Câu 5:

Theo tính toán, năm 2000 cả nước ta tiêu thụ nhiên liệu tương được 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113700 tấn khí . Trong một ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí thải vào môi trường là :

A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấn

B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn

C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấn

D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấn

Lời giải:

Đáp án B.

Năm 2000 có 366 ngày.

Vậy trong một ngày, lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng khí thải vào môi trường là:

Ta có:

= 0,004 tấn dầu

= 311 tấn