Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Câu 5:

Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải:

Số mắt xích của poli(hexametylen adipamit) (NH –[] –NH – CO- [] là:

n = = 132 (mắt xích)

số mắt xích của cao su tự nhiên là:

n = = 1544 (mắt xích)