Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 g trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc).Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là bao nhiêu?

Câu 5:

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 g trong dư thu được 0,1568 lít khí (đktc).Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là bao nhiêu?

A. 0,82%.

B. 0,84%.

C. 0,85%.

D. 0,86%.

Lời giải:

Đáp án B

BT nguyên tố ⇒ = = 0,007 mol

Khối lượng C là = 12. 0,007 = 0,084 (g)