Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: , FeCl3, AlCl3, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là

Câu 5:

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: , , , Pb(, NaCl, HCl, , (đặc nóng), . Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải:

Chọn B.

Các chất là , , Pb(, HCl

Fe +

Fe + + Cu

Fe + Pb( → Fe( + Pb

Fe + 2HCl → +