Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là :

Câu 5:

Khử hoàn toàn 16 gam bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca dư. Khối lượng kết tủa thu được là :

A. 15 gam.

B. 20 gam.

C. 25 gam.

D. 30 gam.

Lời giải:

Đáp án D.

Khối lượng kết tủa là m = 0,3. 100 = 30(g)