Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa và m gam muối của natri oleat C17H33COONa.

Câu 5:

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat COONa và m gam muối của natri oleat COONa.

Tính giá trị của a,m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: + 3NaOH → 3RCOONa +

Theo tỉ lệ phản ứng ⇒ = = 3. = 3. 0,01 = 0,03 mol

= 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = = 0,02. 304 = 6,08(g)

= 0,03. 40 = 1,2 g

BTKL ⇒ a = = + - = 6,08 + 3,02 + 0,92 - 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ : = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Có 2 công thức cấu tạo phù hợp: