Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam O2 và 1 mol crom (III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xem xét natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn chưa?

Câu 5:

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam và 1 mol crom (III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xem xét natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn chưa?

Lời giải:

O + +

Số mol

Số mol

Nung 2 mol nếu thu 48 gam thì chỉ nung hết 1 (mol). Do đó phản ứng chưa kết thúc.