Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau khi 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

Câu 5:

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau khi 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân.

b) Xác định tên kim loại.

Lời giải:

a)Phương trình hóa học:

b)Theo định luật Faraday ta có khối lượng chất thoát ra ở điện cực là :

Trong đó A là nguyên tử khối

A = 64 ⇒ A là Cu