Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Để làm sạch một mẫu thủy ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thủy ngân này trong dung dịch HgSO4 dư.

Câu 5:

Để làm sạch một mẫu thủy ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thủy ngân này trong dung dịch dư.

a) Hãy giải thích phương pháp làm sạch và viết phương trình hóa học.

b) Nếu bạc có lẫn tạp chất là kim loại nói trên, hãy làm cách nào để loại bỏ được tạp chất? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Khuấy mẫu thủy ngân trong dung dịch có các phản ứng

+ Zn → + Hg

+ Sn → + Hg

+ Pb → + Hg

Như vậy các tạp chất Zn, Sn, Pb bị hòa tan hết. Lọc lấy thu thủy ngân tinh khiết.

b) Nếu bạc có lẫn các kim loại nói trên cho hỗn hợp vào dung dịch . Sẽ có các phản ứng xảy ra:

Zn + → Zn( + 2Ag↓

Sn + → Sn( + 2Ag↓

Pb + → Pb( + 2Ag↓

Khi đó các kim loại bị hòa tan hết trong dung dịch lọc lấy kết tủa thu được Ag tinh khiết