Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Có dung dịch chứa các anion CO3 2- và SO4 2- .Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học.

Câu 5:

Có dung dịch chứa các anion .Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào mẫu thử thấy có khí thoát ra, thu khí cho vào dung dịch Ca thấy có kết tủa trắng, khí đó là , dung dịch ban đầu có chứa ion

2HCl + ↑ + O +

+ Ca ↓ + O

Cho dung dịch BaCl2 vào mẫu thử thấy có kết tủa trắng là , trong dung dịch có chứa

+ ↓ + .

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch