Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho cấu hình electron : 1(s^2)2(s^2)2(p^6) Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên.

Câu 5:

Cho cấu hình electron :

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên.

A. , Cl, Ar

B. , Br, Ne

C. , Cl, Ar

D. , , Ne

Lời giải:

Đáp án D.