Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

Câu 5:

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

Lời giải:

Đáp án D.

= 0,1. 0,2 = 0,02 mol

RO + + O

1 mol oxit (RO) → 1 mol muối sunfat () ⇒ khối lượng tăng là: 96 – 16 = 80g

Khối lượng muối thu được là: 2,3 + 80. 0,02 = 3,9 g

= 0,2.0,1 = 0,02 mol

2,3g (MgO, CuO, FeO) + 0,2 mol → muối sunfat + O

Ta thấy:

= = 0,2 mol

Áp dụng DLBTKL:

+ = +

↔ 2,3 + 96.0,2 = + 18.0,2

= 3,9 (g)